پیش از چاشت روز پنجشنبه شماری افراد حساب نشده ی مسلح با جنگ افزار وواسکت های انتحاری مرکزفرهنگی تبیان را درغرب کابل اماج حمله قرار دادند که گفته میشود گروه داعش مسوولیت آن را به عهده گرفت.

حادثه پس از آن صورت گرفت که بیش از صد تن از اشخاص فرهنگی ودانش آموزان از محلات مختلف درمراسم که یورش قشون سرخ به افغانستان گفته شده بود شرکت کردند وشماری ازاشتراک کننده های این حادثه کاملاً سوختند، شماری معیوب شدند وشماری دیگر هم یا ناپدید ویا هم جان باختند.

پس ازاین حادثه ریاست جمهوری، ریاست اجراییه، نهاد های حامی حقوق بشری وجامعه مدنی با نیکوهش، عاملین رویداد را با لحن شدید توحین کردند.

 

این بار اول نیست که درمحل تجمع فرهنگیان ومسلمانان شیعه مذهب حمله خونبار صورت میگیرد.

ما همیشه سعی می نمایم تا حقایق را انعکاس دهیم